Vedtægter for Parsifals Venner

§ 1. Navn
Foreningens navn er ”Parsifals Venner”

§ 2. Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Hadsten.

§ 3. Formål
Foreningens formål er en fordybelse i Richard Wagners operaer. Vi vil gennem foredrag, litteratur- og operagennemgang og fælles rejser til forestillinger i indland og udland samles om vores fælles Wagner interesse.

§ 4. Medlemskab
Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent.

§ 5. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig udsendelse (e-mail) til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. De udsendes efterfølgende til medlemmerne pr. e-mail.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog §8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i §6 og §8.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes herefter til medlemmerne pr. e-mail.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret går fra 1.6 til 31.5.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 11. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger. De fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling tager beslutning om fordelingen af foreningens midler.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15.9. 2010

Der er lukket for kommentarer.